Slovenská verzia English version
Hlavná stránka Služby E-mailová konzultácia Skúsenosti Články Kontakt

Cie?om spolo?nosti RÁNO, s.r.o. je poskytova? poradenské služby tak, aby jej riešenia pomáhali ?u?om rás? a rozvíja? sa.


Pomôžeme klientom zvláda? nasledujúce riziká:


1.       plytvanie zdrojmi,

2.       strata príležitosti.

 

Služby poskytujeme v oblastiach: riadenie výkonnosti, manažérske informácie, spracovanie dát a vnútorné kontroly.Riadenie výkonnosti

Ako dosiahnu?, aby sa procesy zlepšovali, zamestnanci zdokona?ovali a spolo?nos? mala spokojných zákazníkov? Ako zabezpe?i?, aby všetky vykonávané ?innosti pracovali pre naplnenie strategických cie?ov spolo?nosti?


Vždy je potrebné vychádza? zo stratégie spolo?nosti a transformova? ju na menšie ciele a merate?né ukazovatele. O?akávania zákazníka budú následne splnené alebo prekro?ené.
Prínosy: jasná stratégia a ciele, rast, rozvoj, identifikácia kritických procesov, zameranie sa na k?ú?ové aktivity, šetrenie zdrojov, nepretržité zlepšovanie, motivácia zamestnancov.


Príklady otázok pre E-mailovú konzultáciu:
Ako si ustrážime náklady?
Ako motivujem zamestnancov?
Ako si zjednodušíme ú?tovníctvo?Manažérske informácie

Ktoré strategické a prevádzkové informácie sú pre spolo?nos? k?ú?ové? Akú štruktúru a formuby mali ma? sledované informácie? Ako využi? existujúce informa?né systémy? Ako vybudova? integrovaný systém informácií (finan?ných aj nefinan?ných)?


Informácie v spolo?nosti musia uspokojova? potreby v 3-och základných oblastiach: zákonné požiadavky, prevádzkové riadenie a strategické riadenie - napr. rozpo?tovanie, stanovovanie cien, rozhodovanie o investi?ných príležitostiach, o výrobkovom ?i zákazníckom portfóliu, znižovanie nákladov. Manažérsky informa?ný systém je potrebné neustále meni?, pretože pribúdajú nové výrobky, prístupy a technológie.
Prínosy: dostupnos? k?ú?ových informácií, podklady pre riadenie výkonnosti a vä?ší rast, kvalitnejšie rozhodnutia.


Príklady otázok pre E-mailovú konzultáciu:
Má význam sledova? náklady?
Komu a za ko?ko budeme predáva??
Na ?o je dobré vnútorné ú?tovníctvo?Spracovanie dát

Ako exportova? hodnotné informácie z existujúcich systémov? Ako spracova? ve?ké objemy dát, využi? potenciál existujúcich systémov a vytvori? nové výkazy? Ako využi? elektronické doklady na zaznamenávanie ?alších významných informácií?


Do informa?ných systémov investujú spolo?nosti nemalé finan?né prostriedky. Hlavným cie?om týchto systémov je zabezpe?enie zákonom požadovaných potrieb. Externí implementátori systému zvä?ša nespoznajú prostredie klienta do takej h?bky, aby ?alšie informa?né potreby spolo?nosti (strategické a prevádzkové riadenie) pokryli v dostato?nej miere. Naviac, každý informa?ný systém sa musí vyvíja?. Je prirodzené, že po?as života systému vznikajú požiadavky na úpravy a zmeny, no nie s  každou požiadavkou je možné obráti? sa na implementátora.
Prínosy: efektívnejšie spracovanie dát, zmenová flexibilita, informa?ný systém, ktorý sa vyvíja.


Príklady otázok pre E-mailovú konzultáciu:
Ktoré doklady budú ma? elektronickú formu?
Ako by mal vyzera? ?íselník ú?tov alebo stredísk?
Ako budeme uschováva? dokumenty?Vnútorné kontroly

Ako má vyzera? transparentné prostredie? Ako zabráni? podvodom ?i chybám?


Zábranou pred nekorektným správaním nie je výška trestu v prípade odhalenia, ale pravdepodobnos?, že takéto správanie bude odhalené. Systém vnútorných kontrol spreh?ad?uje všetky aktivity spolo?nosti - vytvára tak prostredie dôvery, ktoré zlepšuje medzi?udské vz?ahy a vedie k rastu a rozvoju spolo?nosti. Prínosy: transparentné prostredie, vyššia dôvera, vä?ší rast, spokojní zamestnanci.


Príklady otázok pre E-mailovú konzultáciu:
Ako rozdelíme zodpovednos??
Ako spreh?adníme fakturáciu?
Ako budeme schva?ova? objednávky?-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Formy poradenstva a ceny

Poradenské služby sú poskytované formou emailovej konzultácie:Emailová konzultácia - Po vyplnení formulára s otázkou dostane klient do dvoch pracovných dní po zaplatení poplatku odpove?.

 Postup pre formuláciu otázky


V záujme ?o najkvalitnejšej odpovede dodržte pri formulácii otázky a popise problému nasledujúci postup:


0.       Stru?ne popíšte stratégiu spolo?nosti a prostriedky, ktorými ju dosahuje.

1.       Popíšte sú?asný stav problémovej oblasti.

2.       Popíšte komplikácie a dôsledky vyplývajúce zo sú?asného stavu.

3.       Popíšte, aký výsledok by ste radi dosiahli.

4.       Popíšte existujúce obmedzenia.

5.       Na záver svoj problém sformulujte ako otázku.

 

V prípade nejasností môžete by? požiadaní o zodpovedanie dodato?ných otázok.© Ráno, s.r.o. 2015. Všetky práva vyhradené.

Image courtesy of Ambro/ FreeDigitalPhotos.net