Slovenská verzia English version
Hlavná stránka Služby E-mailová konzultácia Skúsenosti Články Kontakt

Všeobecné obchodné podmienky


 • Všeobecné ustanovenia
  • Tieto všeobecné podmienky upravujú používanie obsahu služby E-mailová Konzultácia na internetových stránkach www.rano.sk, ?alej len „E-mailová Konzultácia“, užívate?mi siete internet. Za internetové stránky www.rano.sk sa považujú aj všetky domény a  subdomény, ktoré prináležia k tejto internetovej stránke.
  • Majite?om, zria?ovate?om a poskytovate?om služby E-mailová Konzultácia je ku d?u vydania týchto všeobecných podmienok spolo?nos? RÁNO, s.r.o., so sídlom A. Jedlika 9, 940 56 Nové Zámky, I?O: 44 303 408, (?alej len „ Poskytovate? “).
  • Poskytovate? vydáva tieto všeobecné podmienky užívania služby E-mailová Konzultácia (?alej len „ Podmienky “) v súlade s ustanovením § 273 zákona ?. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník. Tieto Podmienky sa vz?ahujú na všetky zmluvné vz?ahy, ktoré uzatvára Poskytovate? s fyzickými a/alebo právnickými osobami, ktoré využívajú služby Poskytovate?a prostredníctvom služby E-mailová Konzultácia (?alej len „ Klient “). Podmienky sa stávajú sú?as?ou každého zmluvného vz?ahu medzi Poskytovate?om a Klientom a ur?ujú ?as? jeho obsahu, pokia? tento ich zmluvný vz?ah nestanovuje inak. Podmienky sa vždy použijú aj v prípade, ak sú internetové stránky služby E-mailová Konzultácia a/alebo ich ?asti využívané z iných internetových stránok, ktoré umož?ujú úplný alebo ?iasto?ný prístup k službe E-mailová Konzultácia. Ak nie je medzi Poskytovate?om a Klientom výslovne a písomne dohodnuté inak, použijú sa tieto Podmienky primerane aj na iné plnenia, ktoré poskytuje Poskytovate? Klientovi.
  • Poskytovate? je oprávnený preveri? užívate?om zadané registra?né údaje za tým ú?elom, aby Klient mohol plnohodnotne využíva? služby E-mailová Konzultácia. Za preverenie sa považuje zaslanie identifika?ného kódu užívate?ovi elektronickou poštou alebo telefonické potvrdenie údajov. Poskytovate? je oprávnený kedyko?vek zruši? prístup Klienta k službám v prípade, že má odôvodnené pochybnosti o pravdivosti poskytnutých údajov Klienta alebo v inom prípade, ktorý môže znemožni? poskytovanie plnohodnotných a kvalifikovaných služieb Poskytovate?om prostredníctvom služby E-mailová Konzultácia.
  • V prípade, že Klient s týmito Podmienkami nesúhlasí, má právo internetové stránky www.rano.sk opusti? a ?alej ich nepoužíva?.

 • Podmienky poskytovania poradenských služieb E-mailová Konzultácia
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovate? môže poskytnú? odbornú poradenskú službu iba v prípade, ak bude ma? k dispozícii všetky skuto?nosti a pravdivé informácie, ktoré sa týkajú vecného problému Klienta. Klient poskytne Poskytovate?ovi na jeho žiados? dopl?ujúce informácie a ?alšiu potrebnú sú?innos? pri poskytovaní odborného poradenstva, ktorá sa týka konzultovanej problematiky (veci) Klienta.
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že položená otázka musí by? konkrétna a zrozumite?ná.
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovate? si vyhradzuje právo poskytnú? poradenské služby prostredníctvom služby E-mailová Konzultácia a zárove? je oprávnený odmietnu? odpoveda? na položenú otázku, a to aj bez náležitého odôvodnenia.
  • Ak pri zadávaní otázok Klient poskytuje Poskytovate?ovi informácie, ktoré majú povahu osobných údajov pod?a zákona ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, poskytnutím týchto informácii vyslovuje Klient výslovný súhlas s ich spracovaním pod?a zákona ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovate? je v  prípade žiadosti Klienta povinný poskytnú? mu informácie o tom, aký druh osobných údajov o ?om zhromaž?uje.
  • Klient svojou registráciou súhlasí so zaradením do evidencie užívate?ov služby E-mailová Konzultácia, ktorú bude Poskytovate? využíva? len pre svoje interné potreby, súvisiace s prevádzkou služby E-mailová Konzultácia. Klient je oprávnený kedyko?vek odvola? svoj súhlas s použitím osobných údajov.
  • Poskytovate? a zmluvní spolupracovníci spolo?nosti RÁNO, s.r.o. sú povinní zachováva? ml?anlivos? o všetkých informáciách, o ktorých sa od užívate?ov služby E-mailová Konzultácia dozvedia.
  • Poskytovate? na internetových stránkach služby E-mailová Konzultácia Klientom poskytujeme odborné podnikate?ské poradenstvo v oblasti financií a riadenia, konkrétne v oblasti riadenia výkonnosti, manažérskych informácií, spracovania dát a vnútorných kontrol, ako aj v ?alších profesijných oblastiach v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy. Pokia? nie je dohodnuté s Klientom inak, sú tieto poradenské služby poskytované vždy za odplatu. Poskytovate? zodpovedá za to, že za poskytnuté poradenské služby zodpovedajú odborní zamestnanci alebo zmluvní partneri Poskytovate?a.
  • Poskytovate? zodpovedá za to, že poradenstvo prostredníctvom služby E-mailová Konzultácia sa poskytuje s odbornou starostlivos?ou. Poskytovate? nezodpovedá za výsledok použitia poskytnutých odborných informácii Klientom. Použitie poskytnutého odborného poradenstva závisí najmä na správnosti a ur?itosti informácii, ktoré je Klient povinný poskytnú? Poskytovate?ovi. Klient poskytne Poskytovate?ovi na jeho žiados? dopl?ujúce informácie a ?alšiu potrebnú sú?innos? pri poskytovaní odborného poradenstva, ktorá sa týka vecného dopytu Klienta.
  • Odmena za poradenské služby je navrhnutá Poskytovate?om s prihliadnutím k povahe a zložitosti konkrétnej otázky (veci) Klienta. Uhradením navrhnutej odmeny Klient bezvýhradne súhlasí s jej výškou.
  • Ku každej poradenskej službe bude vystavený pre Klienta riadny da?ový doklad, ktorý bude zaslaný do 14 dní odo d?a poskytnutia služby.
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že akýko?vek odborný výstup a/alebo poradenskú službu adresovanú Klientovi nie je možné zverejni? alebo poskytnú? na ?alšie použitie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu Poskytovate?a. Za porušenie tejto povinnosti má Poskytovate? nárok na náhradu škody.
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že všetky odborné postupy a poradenské výstupy, najmä však jeho know-how, sú duševným vlastníctvom Poskytovate?a. Akéko?vek kopírovanie, predávanie, prenajímanie alebo iné majetkové nakladanie s týmto duševným vlastníctvom bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu Poskytovate?a je zakázané. Za porušenie tejto povinnosti je možné vo?i Klientovi postupova? v zmysle platných právnych predpisov.
  • Klient berie na vedomie a súhlasí, že služby poskytované prostredníctvom internetových stránok E-mailová Konzultácia v sebe zah??ajú možné riziko, ktoré spo?íva v povahe používaného komunika?ného prostriedku. Klient berie na vedomie a súhlasí, že prostredie siete internet vrátane Poskytovate?om používaného hardware a software nezaru?uje stálu a bezchybnú prevádzku akýchko?vek internetových stránok vrátane internetových stránok E-mailová Konzultácia. Poskytovate? preto nezodpovedá za škodu, ktorá je spôsobená možnými poruchami, výpadkami, do?asným alebo dlhodobým obmedzením prevádzky internetových stránok E-mailová Konzultácia, ?i ich údržbou. Povinnos? Klienta uhradi? Poskytovate?ovi dohodnutú odmenu tým nie je dotknutá.

 • Podmienky používania obsahu internetových stránok www.rano.sk
  • Na stránkach www.rano.sk sú zverej?ované predovšetkým informácie, ktoré sa týkajú odborného poradenstva z oblasti manažmentu a financií a ?alších profesijných oblastí, ktoré sú zahrnuté do portfólia služieb Poskytovate?a.
  • Všetky autorské práva a práva k duševnému vlastníctvu (doménové mená, ochranné známky, a pod.) sú vyhradené. ?lánky, texty, iné materiály a informácie ktoré sú publikované na internetových stránkach www.rano.sk môžu by? využité výhradne len pre osobnú potrebu užívate?ov siete internet a Klientov služby E-mailová Konzultácia v rozsahu, v akom to umož?ujú platné právne predpisy, ktoré sa týkajú ochrany práv duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovate?a alebo autora diela, ktoré je na stránkach zverejnené alebo citované, je ich publikácia a akéko?vek ?alšie šírenie alebo rozmnožovanie zakázané.
  • Na publikované ?lánky, texty a iné materiály a informácie je možné odkazova? pomocou hypertextových odkazov aj bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovate?a, a to výhradne pri dodržaní platnej právnej úpravy, ktorá sa týka sa ochrany práv duševného vlastníctva.
  • Logo a grafické prvky použité na stránkach www.rano.sk nie je možné používa? bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovate?a.
  • Poskytovate? je oprávnený kedyko?vek meni? ktorúko?vek ?as? obsahu stránok www.rano.sk.
  • Všetky právne vz?ahy, ktoré sa týkajú prevádzkovania internetových stránok www.rano.sk a dohody uzatváranej medzi Poskytovate?om a Klientom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky platným v ?ase uzavretia dohody a ak nie je v Podmienkach uvedené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
  • Poskytovate? si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedyko?vek meni?. Klient je povinný sa vždy pred zadaním novej otázky oboznámi? s aktuálnym znením Podmienok. Vyplnením a odoslaním formulára a uskuto?nením platby Klient vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.
  • Tieto podmienky nadobúdajú platnos? a ú?innos? d?om ich zverejnenia na internetových stránkach www.rano.sk.
  • Všetky oznámenia alebo iné právne úkony Klienta s Poskytovate?om musia by? Poskytovate?ovi poslané v písomnej forme alebo vo forme e-mailu. Za korešponden?nú adresu a e-mailovú adresu Klienta sa považuje tá, ktorú Klient uviedol v online formulári. Kontaktná adresa Poskytovate?a je uvedená na podstránke „Kontakt“.

© Ráno, s.r.o. 2015. Všetky práva vyhradené.