Slovenská verzia English version
Hlavná stránka Služby E-mailová konzultácia Skúsenosti Články Kontakt

Jaroslava Gašparcová

Založila som spolo?nos? RÁNO, s.r.o., ktorá poskytovala najmä služby v oblasti zlepšovania práce finan?ného oddelenia, tvorby rozpo?tu, spracovania dát a sledovania nákladov. 

 

Predtým som desa? rokov pracovala pre medzinárodné poradenské spolo?nosti (Andersen, Ernst & Young) v divízii podnikového poradenstva. Poradenské služby som poskytovala spolo?nostiam v rôznych odvetviach  - napr. telekomunikácií a pôšt, ale aj finan?ných inštitúcií a výroby. Ako manažérka som reprezentovala Ernst&Young v telekomunika?ných asociáciách ?AKK a APVTS a bola zodpovedná za služby v oblasti regulácie telekomunikácií v regióne CESSA (krajiny Slovensko, ?eská republika, Ma?arsko, Chorvátsko a Slovinsko). 

 

Pracovala som na projektoch napríklad pre spolo?nosti Vodafone, ?eská pošta, ?eský Telecom, Plze?ský Prazdroj, ?SOB, Siemens a Enel. Projekty, ktoré som viedla, pokrývajú široký rozsah podnikového riadenia, najmä v týchto oblastiach:

             definícia manažérskych informácií a tvorba nákladových modelov,

             analýzy procesov a zvyšovanie výkonnosti,

             regulácia (pošty, telekomunikácie…),

             vyšetrovanie podvodov a ich prevencia,

             interný audit, interné kontroly a implementácia SOA (Sarbanes Oxley Act).

 

Absolvovala som Fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu Financie a ú?tovníctvo podnikate?ských subjektov. Zameranie po?íta?ové systémy som študovala na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Vzdelanie som si dop??ala aj po?as zamestnania školeniami v oblasti stratégie, vnútorných kontrol a práce so zákazníkmi u renomovaných školite?ov v USA, Holandsku a Nemecku.

 

Na mojej práci v oblasti poradenstva ma najviac motivuje možnos? širokého uplatnenia znalostí a skúseností a prinášanie návrhov a riešení, ktoré uspokojujú konkrétne potreby klienta. Ve?mi ma motivuje, ke? môžem by? vnímaná ako dôveryhodný obchodný partner.

© Ráno, s.r.o. 2015. Všetky práva vyhradené.